สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สสวท.ประชุมวิชาการ