สคบ.จัดทำข่าวเผยแพร่จำนวน 3 เรื่อง รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สคบ.เผยแพร่ข่าว