ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14 ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน 2000 บาท/คน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14