ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

เว็บไซด์ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                   แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์  COVID                                   ปีการศึกษา 2563

เว็บไซด์  การประเมินตนเองของสถานศึกษา

เว็บไซด์  การประเมินตนเองของผู้เรียน

                                       คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19                                                                                        

 (อ้างอิง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มิถุนายน 2563)

 

    • การประชุม VDO Conference ระหว่าง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยผ่านระบบ Facebook live                         โดยรองนิคม กีรติวรางกูร
    • การกำหนดจุดคัดกรองผู้มาปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ