ศูนย์การเรียนรู้บ.เอสด์แอนพีรับสมัครเข้าศึกษาระดับปวช.  ศูนย์การเรียนs&pเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปวช.