วีดีทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 รายละเอียดดังต่อไปนี้ วีดิทัศน์แนวทางการจัดกศในสถานการณ์โควิท19