v1.fw

“เป็นองค์กรจัดและส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพสูงกว่าระดับประเทศภายในปี 2563”

v2.fw

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
  3. สร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

v3.fw

  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าระดับประเทศ
  2. พัฒนาความเป็นเลิศไปสู่ระดับชาติ
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะ และภาระงาน
  4. พัฒนาเขตพื้นที่และสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
  5.  มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

v4.fw

กลยุทธ์ที่ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 

 

 

<<<<แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  >>>>

 

 

 

<<<< แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 >>>>

 

 

 

 

<<<< แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้้นฐาน-พ.ศ.2560-2563 >>>>