รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  การปลูกผักกาดกวางตุ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา           :    นายนิติธาดา  หล้าสา

สถานศึกษา         :    โรงเรียนบ้านห้วยตอง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4

>>บทคัดย่อ<<