รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 <<<แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ตค-60>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 <<<แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พย.60>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 <<<จัดซื้อจัดจ้าง ธค 60>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 <<<จัดซื้อจัดจ้าง มค 61>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 <<<จัดซื้อจัดจ้าง กพ 61>>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 <<<จัดซื้อจัดจ้าง มีค 61>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 <<<จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.61>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 <<<จัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.61>>>

คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดปีงบประมาณ2560 <<<คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดปีงบประมาณ2560>>>

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 <<<สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561>>>