ม.รามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม  2562 สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 มีนาคม  2562 และเปิดเรียนวันที่ 1 เมษายน  2562  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ม.รามฯรับสมัครน.ศ.ป.โท