มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แจ้งขอรับสื่อเผยแพร่รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกได้ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม  2561

เบิกสื่อวันงดบุหร่โลกเพื่อเผยแพร่