จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ