เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 ณ ห้องสันป่าตอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูและบุคลากรในสังกัด ในโอกาสนี้ นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำรวมทั้งสิ้น ๕๓ คน