วันที่ 21 มิถุนายน 2561  นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายการอ่านออกเขียนได้โครงการอาหารกลางวัน เฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอล และการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โดยมีนางสุมาลี  กิติมูล  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม