วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายการอ่านออกเขียนได้โครงการอาหารกลางวัน เฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอล และการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โดยมีนายกิจพิเชฐ  กองชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม