สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดย นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเชิงตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ได้แบ่งกลุ่มเดินทางไปตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนในเขตอำเภอแม่วาง ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 18 โรง 1 สาขา และในเวลา 15.00 น. ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเขตอำเภอแม่วาง แจ้งข้อราชการ และนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จรหลวง) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่