สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดย นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเชิงตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ได้แบ่งกลุ่มเดินทางไปตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนในเขตอำเภอหางดง ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 23 โรงเรียน และในเวลา 15.00 ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเขตอำเภอหางดง แจ้งข้อราชการ และนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่