วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรุงพ.ศ.2560) ของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.สร้างความรู้ความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปขยายผลให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได้โดยมีครูที่เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้นรวม 2 รุ่น จำนวน 190 คน วันนี้เป็นรุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วยอำเภอสันป่าตองอำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อวิทยากรในการอบรม ได้แก่คณะศึกษานิเทศสพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้ให้ความรู้ จากนั้นให้ข้อคิดแก่ครูผู้เข้ารับการอบรมและคณะทำงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ