วันที่ 26 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธาน การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )สู่การปฏิบัติ” โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสันป่าตอง และห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4