วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและสะท้อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งนำเสนอสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone รายจังหวัด