ประชาสัมพันธ์โครงการออมเพิ่มดีมีแต่ได้ โดยมอบรางวัลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปรับอัตราและนำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนเมษายน 2563 กบข.ประชาสัมพันธ์โครงการออมเพิมดีมีแต่ได้