เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้โครงการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู