จังหวัดเชียงใหม่ของประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆเ พื่อเพิ่มช่องทางการตลาดกล้วยไม้ในประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกทำให้มีการส่งออกลดลง รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ