ประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา ให้แจ้งจำนวนให้อปท.ได้ทราบข้อมูลเพื่อให้ได้รับวัคซีนต่อไป รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สัตว์จรจัดในสถานศึกษา