พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร