สพฐ.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงและจากมูลนิธิส่งเสริมศีลปาชีพเป็นของขวัญของที่ระลึกในปีใหม่ 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เชิญชวนใช้ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง