ประชาสัมพันธ์เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง