ประชาสัมพันธ์ผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 64 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ คัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก