ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการของม.สงขลานครินทร์ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ม.สงขลา