สสวทประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระหว่าง 27-28 เมษายน  2561 ณ ห้อง smart classroom อาคาร 15 ปี สสวท. ภายใน 18 เมษษยน  2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ อบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา