สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันทางดาราศาสตร์ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ประกวดแข่งขันดาราศาสตร์