ประกาศโรงเรียนแม่วินสามัคคีสาขาขุนป๋วยเรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562  ประกาศผลการคัดเลือกครูธุรการโรงเรียนแม่วินสามัคคีสาขาขุนป๋วย