จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บค่านำ้ประปาพร้อมออกใบเสร็จปลอม รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ใบเสร็จนำ้ประปาปลอม