ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีพ.ศ.2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา