ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามฯ