ประกาศนายกรัฐมนตรีเพื่อถือปฏิบัติ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ประกาศนายกรัฐมนตรี