ประกาศจังหวัดเชียงใหม่การกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าเขตป่าไม้ และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดดังต่อไปนี้  ประกาศจ.เชียงใหม่กำหนดเขตควบคุมไฟป่า