ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่