บ.อสมท จำกัด ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต ผ่านการวาดภาพประกวดภายใน 31 กรกฎาคม  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  บ.อสมท จำกัดประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ