บ้านเพื่อนครูพัฒนาการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ บ้านเพื่อนครูพัฒนาการศึกษา