ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งใบสมัครถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 17 มกราคม  2562  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการปี2562