ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ปี 2563 จำนวน 6 หลักสูตร ครูผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  ทุนศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ปี63