ม.ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปี 63 ผ่านสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ CCF28112562
ทุนม.ปักกิ่ง