สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4
เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-823222,053-311351 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย)