ชมรมภาษาไทยจ.อยุธยาขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ชมรมภาษาไทยจ.อยุธยา