จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย