จังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ จ.เชียงใหม่เผยแพร่พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร