จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ละครสร้างสรรค์ ด้านศิลปะการแสดงดนตรี orchestre หากโรงเรียนประสงค์จะจัดส่งนักเรียนเข้าร่วม สามารถประสานรายละเอียดได้ที่โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว รายละอียด  ดังต่อไปนี้ กิจกรรมละครสร้างสรรค์