จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมันปตท. รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์ใช้พื้นที่ปั๊มปตท.ขายของ