จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ปลูกต้นไม้และป,ูกป่า